Fiege Rozsudok Súdneho dvora z 10. októbra 1973. # G. Fiege proti Caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Cour de cassation - Francúzsko. # Vec 110-73. TITJUR