Nariadenie Komisie (ES) č. 168/2005 z 31. januára 2005, ktorým sa stanovuje sadzba náhrad uplatniteľná na vajcia a vaječné žľétky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve