Návrh smernica európskeho Parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá pre nominálne množstvá vopred balených výrobkov, ruší smernica Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a mení smernica Rady 76/211/EHS [SEK(2004) 1298]