Rozhodnutie Komisie z 24/02/2005 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.3694 - HOCHTIEF / ABB / JV) podľa nariadenia Rady (EHS) č. /2004 (Iba nemecké znenie je autentické)