Vec T-237/04: Žaloba podaná dňa 14. júna 2004: Ultradent Products, Inc. a Michael J. S. Renouf proti Komisii Európskych spoločenstiev