Vec C-316/04: Návrh na začatie konania o prejudiciálnej otázke podaný uznesením College van Beroep voor het bedrijfsleven zo dňa 22. júna 2004 vo veci Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie proti College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Ctb)