Nariadenie Komisie (ES) č 1336/2005 z 12. augusta 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Text s významom pre EHP)