2005/32/ES: Rozhodnutie Rady z 24. septembra 2004, ktorým sa menuje jeden nemecký člen Výboru regiónov