Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8004 — Akzo Nobel/BASF Industrial Coating Business) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )