Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu a zmenenom a doplnenom návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje na obdobie rokov 2007 - 2013 osobitný program "Boj proti násiliu (Daphne)" ako súčasť všeobecného programu "Základné práva a spravodlivosť" (KOM(2005)0122 a KOM(2006)0230 - C6-0388/2005 - 2005/0037A(COD))