2006/437/ES: Rozhodnutie Komisie zo 4. augusta 2006 , ktorým sa schvaľuje diagnostická príručka pre vtáčiu chrípku podľa smernice Rady 2005/94/ES [oznámené pod číslom K(2006) 3477] (Text s významom pre EHP)