Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 15. septembra 2005 v spojených veciach C-281/03 a C-282/03 (návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný College van Beroep voor het bedrijfsleven): Cindu Chemicals BV a. i. proti College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (Smernica 76/769/EHS — Nebezpečné látky — Možnosť členských štátov stanoviť dodatočné podmienky na uvedenie na trh a použitie biocídneho prípravku, pri ktorom je používanie jeho účinnej látky obmedzené smernicou — Konzervačné prípravky na drevo obsahujúce destiláty uhoľného dechtu (karbolíneum a kreozotový olej) — Konzervačné prᆳpravky na drevo obsahujúce meď, chróm a arzén)