Domstolens dom (femte avdelningen) den 14 april 2005 i mål C-22/04: Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Grekland (Fördragsbrott – Förordning (EEG) nr 2847/93 – Fiskefartyg – Införande av ett satellitbaserat lokaliseringssystem – Underlåtenhet att införliva inom de föreskrivna fristerna)