Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 14. apríla 2005 vo veci C-22/04: Komisia Európskych spoločenstiev proti Helénskej republike (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Nariadenie (EHS) č. 2847/93 — Rybárske plavidlá — Inštalovanie systému kontroly polohy satelitom — Neprebratie v stanovených lehotách)