Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1280 av den 29 juli 2019 om erkännande av Mexikos rättsliga och tillsynsmässiga ramar som likvärdiga med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut (Text av betydelse för EES.)