2005/528/ES: Rozhodnutie Rady z 2. júna 2005 o uzavretí Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej o Rámcovej dohode medzi Európskym spoločenstvom a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o všeobecných zásadách účasti Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko na programoch Spoločenstva