Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2102 z 27. novembra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2452, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií použitých na výpočet úpravy na zohľadnenie kapacity odložených daní absorbovať straty (Text s významom pre EHP)