Euroopa Kohtu (teine koda) 3. märtsi 2005. aasta otsus kohtuasjas C-172/03 (Verwaltungsgerichtshof'i eelotsusetaotlus): Wolfgang Heiser versus Finanzamt Innsbruck (Käibemaks — Meditsiinilise ametitegevuse raames osutatud raviteenuste maksuvabastus — Mahaarvamiste korrigeerimine)