Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 9. septembra 2010. Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 9. septembra 2010.#Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) proti BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG.#Odvolanie - Ochranná známka Spoločenstva - Prihláška obrazového označenia ‚α‘ - Absolútne dôvody zamietnutia - Rozlišovacia spôsobilosť - Ochranná známka pozostávajúca z jedného písmena.#Vec C-265/09 P.