TITJUR Scott/Komisia Návrhy generálneho advokáta - Jacobs - 14. apríla 2005. # Scott SA proti Komisii Európskych spoločenstiev. # Odvolanie - Protiprávna štátna pomoc - Časové použitie nariadenia (ES) č. 659/1999 - Rozhodnutie o nezlučiteľnosti a o vrátení pomoci - Premlčacia doba - Prerušenie - Potreba informovať príjemcu pomoci o prerušujúcom akte. # Vec C-276/03 P.