2014/755/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Οκτωβρίου 2014 , σχετικά με την ισοδυναμία του κανονιστικού πλαισίου της Αυστραλίας για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους προς τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών