Nariadenie Rady (ES) č. 1941/2006 z  11. decembra 2006 , ktorým sa na rok 2007 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité zásoby rýb a skupiny zásob rýb uplatniteľné v Baltskom mori