2005/691/ES: Rozhodnutie Komisie zo 7. mája 2004 o štátnej pomoci č. C 44/03 (ex NN 158/01), ktorú chce Rakúsko udeliť v prospech Bank Burgenland AG [oznámené pod číslom K(2004) 1625] (Text s významom pre EHP)