Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/2135 z 21. novembra 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Únie zaujať na treťom zasadnutí konferencie zmluvných strán Minamatského dohovoru o ortuti, pokiaľ ide o prijatie rozhodnutia o postupnom ukončení používania zubného amalgámu a o zmene prílohy A k uvedenému dohovoru