2014/523/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 4 augusti 2014 om ändring av bilaga I till beslut 2004/211/EG vad gäller posten för Kuwait i förteckningen över tredjeländer eller delar av tredjeländer från vilka import till unionen av levande hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur är tillåten [delgivet med nr C(2014) 5440] Text av betydelse för EES