2005/642/ES: Rozhodnutie Komisie z 1. decembra 2004 týkajúce sa štátnej pomoci, ktorú Grécko plánovalo poskytnúť na účely zníženia sadzby dane pre právnické osoby uskutočňujúce investície najmenej vo výške 30 miliónov EUR [oznámené pod číslom K(2004) 4566] (Text s významom pre EHP)