Vec C-48/13: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo  17. júla 2014 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret – Dánsko) – Nordea Bank Danmark A/S/Skatteministeriet (Daňová právna úprava — Sloboda usadiť sa — Vnútroštátna daň z príjmu — Zdaňovanie skupín — Zdaňovanie činnosti zahraničných stálych prevádzkarní spoločností rezidentov — Zamedzenie dvojitého zdanenia prostredníctvom započítania dane (metóda započítania) — Dodatočné zdanenie predtým zohľadnených strát v prípade predaja stálej prevádzkarne spoločnosti v rámci tej istej skupiny, ktorá nepodlieha daňovej právomoci predmetného členského štátu)