/* */

Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 12. februára 2015 Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 12. februára 2015.#Európsky parlament proti Rade Európskej únie.#Žaloba o neplatnosť – Smernica 2013/51/Euratom – Voľba právneho základu – Zmluva o ESAE – Články 31 AE a 32 AE – Zmluva o FEÚ – Článok 192 ods. 1 ZFEÚ – Ochrana ľudského zdravia – Rádioaktívne látky vo vode určenej na ľudskú spotrebu – Právna istota – Lojálna spolupráca medzi inštitúciami.#Vec C-48/14.