Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 26. októbra 2006. # Komisia Európskych spoločenstiev proti Portugalskej republike. # Nesplnenie povinnosti členským štátom - Daňová právna úprava - Podmienky oslobodenia príjmu získaného odplatným prevodom nehnuteľností od dane - Články 18 ES, 39 ES a 43 ES - Články 28 a 31 Dohody o Európskom hospodárskom priestore - Koherencia daňového systému - Politika bývania. # Vec C-345/05. Komisia/Portugalsko TITJUR