Vec C-85/12: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z  24. októbra 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation — Francúzsko) — LBI hf, predtým Landsbanki Islands hf/Kepler Capital Markets SA, Frédéric Giraux (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Reorganizácia a likvidácia úverových inštitúcií — Smernica 2001/24/ES — Články 3, 9 a 32 — Vnútroštátny akt zákonodarcu priznávajúci reorganizačným opatreniam účinky likvidácie — Legislatívne ustanovenie zakazujúce alebo odkladajúce akúkoľvek žalobu proti úverovej inštitúcii po nadobudnutí účinnosti moratória)