Zhrnutie rozhodnutia Komisie z 24. februára 2015, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom a Dohodou o EHP (Vec M.7194 – Liberty Global/Corelio/W&W/De Vijver Media) (oznámené pod číslom C(2015) 996) (Text s významom pre EHP)