Návrh SMERNICA RADY, ktorou sa menia smernice 89/608/EHS, 90/425/ EHS a 91/496/ EHS, pokiaľ ide o odkazy na zootechnické právne predpisy