Návrh ROZHODNUTIE RADY A KOMISIE o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v Rade pre pridruženie zriadenej na základe Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej v súvislosti s prijatím rokovacieho poriadku Rady pre pridruženie a Výboru pre pridruženie, so zriadením dvoch podvýborov a s delegovaním určitých právomocí Radou pre pridruženie na Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu