Rozhodnutie Komisie z  12. decembra 1996 zriaďujúce predbežné zoznamy prevádzkarní tretej krajiny, z ktorých členské štáty povoľujú dovozy čerstvého hydinového mäsa (Text s významom pre EHP) (97/4/ES)