Vec C-494/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgicko) 6. novembra 2014 – Európska únia konajúca prostredníctvom Európskej komisie/Axa Belgium SA