/* */

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 16. januára 2014.#Finanzamt Düsseldorf‑Mitte proti Ibero Tours GmbH.#Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Bundesfinanzhof.#Daň z pridanej hodnoty – Služby cestovných kancelárií – Poskytnutie zliav cestujúcim – Určenie základu dane v prípade plnení spočívajúcich v službách poskytovaných v rámci činnosti sprostredkovateľa.#Vec C‑300/12. Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 16. januára 2014