Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1738 z dnia 16 listopada 2020 r. zatwierdzające inną niż nieznaczna zmianę specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [„Asparago verde di Altedo” (ChOG)]