Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 9. septembra 2015.#João Filipe Ferreira da Silva e Brito a i. proti Estado português.#Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Varas Cíveis de Lisboa.#Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Aproximácia právnych predpisov – Zachovanie práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov – Pojem ‚prevod závodu‘ – Povinnosť podať návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 tretieho odseku ZFEÚ – Údajné porušenie práva Únie, ktorého sa dopustil vnútroštátny súd, proti ktorého rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok podľa vnútroštátneho práva – Vnútroštátna právna úprava, ktorá podmieňuje nárok na náhradu škody spôsobenej takým porušením predchádzajúcim zrušením rozhodnutia, ktoré spôsobilo túto škodu.#Vec C-160/14. Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 9. septembra 2015