Rozhodnutie Komisie z 30/04/2013 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.6818 - DEUTSCHE BAHN / VEOLIA TRANSPORT CENTRAL EUROPE) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)