Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 10. júla 2014. # BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT). # Vec C-126/13 P. TITJUR BSH/ÚHVT