2013/701/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  22. novembra 2013 o zriadení Konzorcia pre výskumnú infraštruktúru biobánk a biomolekulárnych zdrojov (BBMRI-ERIC) ako konzorcia pre európsku výskumnú infraštruktúru