Písomná otázka P-2316/06 Marie-Arlette Carlotti (PSE) Komisii. Konanie vo veci skládky odpadov Entressen