Rozhodnutie Komisie z 29. novembra 2007 , ktorým sa ustanovujú veterinárne a zdravotné podmienky a vzorové osvedčenia na dovoz určitých mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev z tretích krajín určených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2005/432/ES [oznámené pod číslom K(2007) 5777] (Text s významom pre EHP) (2007/777/ES)