/* */

Konsolidované znenie Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu#HLAVA IV - Osobitné finančné ustanovenia#Článok 180A