Rozhodnutie Komisie z 03/06/2013 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.6915 - OJSC UNIMILK COMPANY / NDL INTERNATIONAL / JV) podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Iba anglické znenie je autentické)