SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Druhá správa o vykonávaní národných strategických plánov a strategických usmernení Spoločenstva pre politiku rozvoja vidieka (2007 – 2013)