Vec C-271/12: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z  8. mája 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Mons — Belgicko) — Petroma Transports SA, Martens Energie SA, Martens Immo SA, Martens SA, Fabian Martens, Geoffroy Martens, Thibault Martens/Belgické kráľovstvo (Dane — Daň z pridanej hodnoty — Šiesta smernica 77/388/EHS — Právo na odpočet dane zaplatenej na vstupe — Povinnosti platiteľa dane — Držba faktúr s nedostatkami alebo nepresných faktúr — Neuvedenie povinných údajov — Nepriznanie nároku na odpočet — Neskoršie dôkazy o pravosti fakturovaných transakcií — Opravné faktúry — Právo na vrátenie DPH — Zásada neutrality)