Vec C-471/14: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 6. októbra 2015 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Wien – Rakúsko) – Seattle Genetics Inc./Österreichisches Patentamt (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Duševné a priemyselné vlastníctvo — Zvláštne liečivá — Nariadenie (ES) č. 469/2009 — Článok 13 ods. 1 — Dodatkové ochranné osvedčenie — Doba — Pojem „deň prvého povolenia na uvedenie na trh v Európskej únii“ — Zohľadnenie dátumu rozhodnutia o povolení alebo dátumu oznámenia tohto rozhodnutia)