Vec C-302/07: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z  5. marca 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal VAT and Duties Tribunal, London – Spojené kráľovstvo) – J D Wetherspoon PLC/The Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs (Prvá a šiesta smernica o DPH — Zásady daňovej neutrality a proporcionality — Pravidlá zaokrúhľovania súm DPH — Metódy a úrovne zaokrúhľovania)