Nariadenie Komisie (ES) č. 774/2005 z 23. mája 2005 o začatí stáleho výberového konania pre ďalší predaj nelúpanej ryže v držbe španielskej intervenčnej agentúry na vnútornom trhu